Nykøbing hus, urmager.

Udgangspunktet for dette hus er billedet på side 33 i "Billeder fra det forsvundne Nykøbing & Rørvig".

Da den plads, der er afset til huset på anlægget er ret smal, har jeg valgt kun at lave den ene af forretningerne, nemlig den til højre.

Vi starter med at lave en skitse ud fra fotoet og notere nogle mål.

Vinduerne på 1.sal er firdelte vinduer. Disse er formentlig 1 x 1½ m (se målskitser for vinduer). Foroven er der en runding i muren over vinduerne. Hele vejen rundt om vinduerne har der været en ca. 10 cm bred kant. Afstanden mellem disse dekorationer ser ud til at være ca. ½ m.

Sammenlignet med manden i døren i nabohuset, må det antages at dørene har været over 2 m høje. Butiksruden har formentlig været 2 x 2 m og har haft sin overkant i samme højde som dørens overkant. Dørbredden svarer til vinduesbredden på 1.sal inklusiv dekorationerne.

Afstanden fra dørens overkant til vinduernes underkant er ca 1 m og afstanden fra vinduerne til taget ca. ½ m.

Trappetrin er normalt 20 cm, så soklen er det dobbelte. Afstanden fra butiksvinduet ned til soklen er ca. en trappetrinshøjde.

Siden af kvistene viser at tagets hældning har været omkring 45 grader. Kvister er ca. 75 cm over tagets underkant og kvistvinduet ca 1 x 1 m.

Husets dybde er svær at afgøre, men ser man på husene ved siden af, er disses tage lidt højere end 1 etage på huset. Dette tyder på, at husene har været ca 6 m dybe (meget usikkert mål).

Husets bagside ved vi ikke noget om. Jeg har valgt at lave 3 vinduer foroven samt 2 vinduer og en dør forneden. Huset forsynes med 2 kviste på hver side af huset.

Ud fra disse skøn over husets mål, kan der nu tegnes en skitse af huset. Dette gøres nemmest i 1:100 på milimeterpapir, hvor 1 m tegnes som 1 cm.Tegningen kan forstørres til den ønskede målestok ved hjælp af en kopimaskine.

Så begynder det egentlige byggearbejde.

Vinduer og døre.

Vinduerne og døre laves af tyndt pap efter vejledningen om vinduer og døre.

Der laves:

8 stk. firdelte vinduer 1 x 1½ m.
4 stk. kvistvinduer 1 x 1 m.
1 stk. butiksvindue 2 x 2 m.
1 stk. havedør 0,9 x 2 m ekskl. karm og dørtrin.
1. stk todelt hoveddør 1,2 x 2,2 m inkl. karm og dørtrin.

Vinduerne skæres ud i pap, idet der laves et stykke på ca. 5 mm hele vejen rundt om vinduerne. Dette stykke skal bruges, når vinduet limes fast på murens bagside.
Kvistvinduerne laves i lidt tykkere pap, da de skal forsynes med sprosser. De skæres af langs karmen for neden og på siderne og forsynes med en trekant over vinduet. Denne trekant skal senere bære kvistens tag.
Dørene laves ligelides af pap, der beklædes med et lag karton langs yderkanten og melllem fyldlingerne.

Vinduer, døre og dørkarme males mørkegrønne. Derefter limes dørkarmen uden om døren på siderne og foroven.

Bundplade.

Bundpladen skæres ud i kraftigt pap i "fortovstykkelse". Bredden skal passe med husets bredde. På den anden led, skal der være plads til fortov svarende til 1½-2 m, til selve huset - altså gavlens bredde - og et mindre eller større stykke bag huset, som bl.a. skal støtte trinnene under bagdøren. Husets omrids tegnes ind på bundpladen.
Oven på bundpladen laves en inderplade, gerne af tykt pap, der er 2 mur-pap tykkelser mindre end husets ydermål, og som limes fast midt i omridset af huset.
Hvis der skal lys eller andet i huset, skal der måske skæres hul i bundpladen nu.

Ydermure.

Husets mure skæres ud efter tegningen (husk at skære vindueshullerne på husets bagside lidt længere ned, så der er plads til sålbænkene), og der skæres huller til vinduer og døre. Gavlene gøres 2 materialetykkelser smallere end tegningen viser.

På husets facade og bagfacde laves soklen af en strimmel pap, der males matsort. På gavlene laves soklen af sortmalede papirstrimler, så huset senere kan komme helt ind til nabohuset, når de stilles op ad hinanden på anlægget.

Facadens nederste del er dækket af rektangulære "sten" (sikkert imiteret i cement) ca. 25 cm høje. Der er 9 rækker sten ialt. Stenene tegnes ind på muren. Af tyndt pap skæres strimler med bredde lidt mindre end stenenes højde. Strimlerne skæres ud i længder efter tegningen på muren, idet de gøres lidt kortere end målt på tegningen. Stenene limes med et lille mellemrum langs de tegnede streger på muren. Over døren vendes stenene lodret.

Stenene males cementgrå. Husk også at male indvendig i dør og vindueshullet.

Facadens øverste del og de øvrige mure beklædes med murstenspapir. På gavlene skal murstenspapiret gå ud over pappets kant, så det passer med gavlens ydermål på tegningen. Det dækker herved enderne på pappet, der er brugt til facaderne, når huset samles.

På facaden skæres murstenspapiret helt væk langs vindueshullernes yderkant. På husets bagside skæres det op i vindues- og dørhullerne og foldes om på murens bagside (se murstensvæg). Der limes en strimmel murstenspapir langs vinduernes overkant.

2 lister, en smal, kvadratisk (svarende til 5 x 5 cm i virkeligheden) og en bredere (5 x 10 cm) males cementgrå.

Langs begge sider på facadens øverste vindueshuller limes den smalle liste. Listen skal sidde en listebredde fra vindueskanten. Den skal starte ved vinduets underkant og nå en listebredde over dets overkant. Fra liste til liste langs vinduets overkant limes ligeledes en liste, der bøjes i facon efter vindueshullets bue foroven. Langs vinduets underkant, helt op til vindueshullet limes den bredere liste, så den når en listebredde længere ud forbi de lodrette lister. Listen skal vende, så den går lidt længere ud fra muren end de smalle lister. Der kan evt. limes en smal lidt kortere liste under den brede (afhængig af målestokksforholdet).

Vindueskanten inden for listerne males cementgrå ligesom listerne. Husk også at male inde i vindueshullet.

Langs overkanten af stenene på facaden og i samme højde på bagmuren limes en pynteliste af 2 gråmalede lister, som dem under vinduerne på facaden. Ved gavlen fjernest døren skal pyntelisten ikke gå helt ud, da der skal være plads til nedløbsrørene. Senere skal der laves tilsvarende pyntelister langs tagkanten på begge sider af huset.

Vinduer.

Vinduerne limes fast bag vindueshullerne. Husk at vinduerne på husets bagside skal sidde lige langt fra siderne og fra overkanten i vindueshullet. Der skal være et lidt bredere stykke forneden i vinduet.
Der limes glas af klar plast på bagsiden af vinduerne med plastlim.
På husets bagside sættes sålbænke, af smalle gråmalede papstrimler, under vinduerne.

Gardiner af papir, servietter eller malet sølvpapir limes på vinduernes inderside.

Butiksvinduet.

Inde bag butiksruden laves en dekoration med varer. Jeg har fundet en reklame fra en urmager (se vindue nr. 2). Denne har jeg scannet og printet ud i 2 eksemplarer i en størrelse, der passer i vinduet. På den ene udskrift har jeg farvet baggrunden. På den anden udskrift er urene blevet farvet med en farveblyant (vandopløselig) eller en spritpen. Derefter er urene skåret ud, kanterne er farvet, og de udskårne ure er limet på udskriften med farvet baggrund. På denne måde fås lidt dybde i baggrunden.

Når butiksvinduet er forsynet med glas af klar plast, limes malede lister rundt om vinduet på indersiden. På disse lister limes vinduesdekorationen.

Døre.

De 2 døre med dørkarme limes fast bag dørhullerne. Husk at der skal være dørtrin forneden i dørhullet, så døren skal ikke helt ned forneden i hullet. Dørtrinnet monteres først, når huset er samlet.

Da nedløbsrørene sidder meget tæt på gavlen, laves hullerne til de små stumper tråd, der skal holde rørene på plads, inden huset samles. Hullerne skal sidde, så nedløbsrøret kan sidde forenden af pyntelisten. Der skal være et hul ca. 2 cm fra gavlens overkant og tilsvarende fra underkanten. Disse huller bores med en kødnål (pas på fingrene) eller med en syl.

Murene samles.

På gavlen ved dørene limes en 3 x 3 mm liste langs de lodrette kanter af pappet. Den skal være så kort, at den ikke kommer i vejen for bundpladen. Ved den anden gavl skæres listerne over og limes på i stykker, så de ikke dækker hullerne til at montere nedløbsrøret.

Den ene gavl og facaden limes på bundpladen og limes sammen langs kanten. Pas på at murstenspapiret på gavlen kommer til at dække enden af facaden. Bagfacaden limes på plads og den anden gavl limes på. Husk at passe på at murstenspapiret kommer til at sidde pænt, så det dækker samlingerne.

Lys.

Nu er det tid at overveje, om der skal lys i huset og hvor en lampe evt. skal sidde. Der er lukket for lys i facadens nederste etage, men der kan sættes lys på 1.sal og/eller i nogle af kvistene. Jeg har valgt at sætte en enkelt pære midt under loftet (se senere), som også er gulv i kvistetagen. Ved at skære hul i loftspladen kan der komme lidt lys op i øverste etage.

Skorsten.

Skorstenen, som skal være enkelt (ikke dobbelt), laves så høj, at den kan stå på gulvet og nå et godt stykke op over tagryggen.
Skorstenen laves som et rør af pap og beklædes med murstenspapir. Oven på skorstenen limes en papplade lidt bredere end selve skorstenen og forsynet med et firkantet hul i midten. Pappladen males cementgrå på oversiden, ydersiden og inde i hullet.

Den færdige skorsten limes fast på bagsiden af den lodrette skillevæg midt i huset.

Taget.

Taget er et almindeligt sadeltag med røde teglsten.

Til afstivning af taget laves først et gulv og derefter en langsgående skillevæg fra gulvets midte op til tagryggen. Derefter laves en model til tagpladerne af papir. Da huset skal indgå i en tæt række af huse, må taget ikke gå ud over gavlene.

Der skæres ud i taget, så der bliver plads til skorstenen.

Kvistene.

Kvistenes underkant skal sidde helt ude ved tagpladerne og 1 m over det gulv, der afstiver taget. Den nederste del af 4 kviste laves efter vejledningen. Der skæres huller i modellen til taget, der hvor kvistene skal sidde. Der skal laves en indvendig samling mellem taget og kvisttaget.

Der laves model til tagpladerne til kvistene.

Tagpladerne.

Ved hjælp af modellerne til taget og kvisttagene skæres et stykke bøljepap, der er rigeligt til alle tagpladerne. Bøljepappet males, skæres, trykkes og lakeres, som beskrevet under tegltag.

Når teglstenene er lavet færdige, lægges papirmodellen af taget på bølgepappets bagside. Husk den skal vende med bagsiden opad.
Tagdelene lægges, så deres underkant følger en ridse mellem to rækker sten, og tegnes op på bølgepappets bagside.

Ved alle tagrygge og under skorstenen skæres bølgepappet skråt ved at bruge en trekantliste som lineal og vippe knivens blad, så det følger listens skrå side.
Resten skæres ud på almindelig vis efter stållinealen.
Husk at gemme resterne af tegltaget, du skal bruge det til sten på tagryggene.

Alle steder, hvor to tagplader mødes, undtagen ved tagrygge, limes en ca 1 cm bred strimmel v-foldet, gråmalet papir, som skotrende.

Kvistene sættes fra tagets bagside ind i hullerne i taget og limes fast. På kvistens tagplader limes ind mod taget en ca. 1 cm bred zinkgråmalet papirstrimmel. Papirstrimlen stikkes ind gennem hullet i taget, og kvistens tagplade limes fast. Papirstrimlen limes fast med den grå side mod tagpladen. Hvis kvistens tage er buede, er det nødvendigt at klippe hakker i papirstrimlens side, inden tagpladen sættes på plads.

Af kraftigt aluminiumsfolie laves tagrender, der males zinkgrå.

Efter en sidste prøvning kan der limes tagrender langs underkanten på for- og bagtaget, og tagpladerne limes på plads. De limes fast foroven på støttevæggen og på kanten af gavlene.

Derefter limes en enkelt række tagsten over hver tagryg.

Af stiv ledning laves nedløbsrør, der males zinkgrå og sættes på plads med stumper af kobbertråd gennem hullerne i muren.

Trappetrin ved gadedøren og ved bagdøren laves af balsatræ, males cementgrå og limes på plads.

Dørtrin skæres til af lister og limes på plads i døråbningerne.

Fortov og de sidste detaljer (se stikord) kan nu laves, før huset er klar til at sætte på sin plads på anlægget.

Et skilt over butiksvinduet skal der selvfølgelig være (se skilt nr. 2), og når nu urmageren har heddet Marius Ring, hvorfor så ikke bruge det på skiltet? Skiltet kan laves på PC (husk at give det lak og male kanterne inden det sættes op) eller af en malet papplade med pålimede bogstaver. Plastbogstaver kan købes færdige, men man kan også bruge "bogstavnudler", de er en del billigere, når man bare kan finde dem i en forretning, og man løber ikke så hurtigt tør for vokalerne. Nudler bør selvfølgelig males inden de bruges.